مصاحبه‌ها

مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد

مواد اولیه، مالیات و آموزش؛ سه چالش بزرگ صنعت پوشاک (اسفند ۱۴۰۰)

مصاحبه با نشریه بین المللی نساجی موفق

مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد

آینده صنعت پوشاک بر بال فناوری (فروردین ۱۴۰۱)